כבוד

כבוד אב ואם

כבוד הבריות

כבוד זקן ורב

כבוד ה

כבול

כביר

כבלע

כבס

כברת

כבש   בעל חיים

כבש   וכבשוה

כבש   מזבח

כבשן

כדור

כדכד

כה

כה לחי

כהה

כהונה

כהן   אשה

כהן   בת

כהונה   בית אב

כהונה   בעל מום

כהונה   טומאה

כהונה   חלוקה ונחלה

כהונה   מלואים

כהונה   משמרות

כהונה   משוח מלחמה

כהונה   עבודה

כהונה   יין

כהן גדול

כהן גדול   אבלות

כהן גדול  אשה

כהן גדול   הוראה

כוונה

כוזרים

כוחי ועוצם ידי

כוי

כויה

כוכב

כונה

כונים

כוס

כוס של ברכה

כופר

כור

כורש

כורת

כוש   כושי

כושן רשעתים

כותים

כותל

כותל מערבי

כזב

כזבי

כזיב

כח

כחד

כחש

כי

כידון

כילות

כימה

כינוי

כירים

ככר   מישור

ככר   שעור

כל

כלאב

כלאים

כלאים   כלאי בהמה

כלב בן יפונה

כלב

כלבא שבוע

כלה   סוף

כלה   נשואין

כלח

כלי

כלי גבר

כלי זיין

כלי חרס

כלי נכרים

כלי מקדש

כלי מקדש   ארון

כלי מקדש   ארון   כפורת וכרובים

כלי מקדש   ארון   מסע

כלי מקדש   ארון   בפלשתים

כלי מקדש   כיור

כלי מקדש   מזבח

כלי משכן   מזבח   אש

כלי מקדש   מזבח הזהב

כלי מקדש   מנורה

כלי מקדש   מנורה   הדלקה

כלי מקדש   פרוכת

כלי מקדש   שולחן

כליון עינים

כליות

כלכל

כלל

כלמה

כמוש

כן

כן   אמת

כנוס

כנור

כנים

כנים   עשר מכות

כניסה

כניעה

כנסת הגדולה

כנסת ישראל

כנען

כנף

כנף הארץ

כנף רננים

כנרת

כסא

כסא הכבוד

כסא   ליום הכסא

כסוי הראש

כסות

כסות עינים

כסיל   שוטה

כסיל   כוכב

כסל

כסלו

כסף

כעס

כעת

כעת חיה

כף

כף הקלע

כפה

כפיה

כפיית טובה

כפור

כפי

כפיר

כפירה

כפל

כפל ענין

כפר

כפרה

כפרות

כפתורים

כר

כרה

כרום זולות

כרי

כרך

כרכב

כרם

כרם רבעי

כרמל

כרע   כריעה

כרעים

כרת

כרתי ופלתי

כרתים

כשדים

כשה

כשוף

כשוף   דורש אל המתים

כשוף   חובר חבר

כשוף   ידעוני

כתיב

כתב   כתיבה

כתבי הקדש

כתובה

כתובת קעקע

כתונת

כתים

כתם

כתר