מאד

רמב"ן:

...וזהו וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד, מאד הוא מורה על דביקות באין, והוא טוב, הוא סיבת חילוף הדורות, ועל זה כתוב בו בתורתו של רבי מאיר והנה טוב מאד, והנה טוב זה מות... (שיר השירים ו, סודות מעשה בראשית)

רבינו בחיי:

ובכל מאדך - מלשון מאד, שיאהבנו הרבה, ושלא יהא ממונו חביב עליו מן המצוות. (דברים ו ה)

עקדה:

בכל לבבך - השכלי, ובכל נפשך החלק המתאוה, ובכל מאדך - הצד בו תבקש המועיל. (שם)

הכתב והקבלה:

ובכל מאדך - רוצה לומר היתרון, ויתרון האדם בבחירה, אך יש אדם שבחירתו קלה, ויש שיותר קשה, על כן אמרו בכל מדה שהוא מודד לך הוי מודה לו. (שם)

רש"ר הירש:

טוב מאד - כתואר מציין את השם שלידו בכל מידתו המירבית. (בראשית א לא)

שם משמואל:

...והטעם יש לומר כי מלת מאד הוא דבר שאינו נגבל, ועל כן הממון מתייחס למאד, דמי שיש לו מנה רוצה מאתים... (דברים עקב תע"ר)