מאכלת

(ראה גם: סכין)

מדרש רבה:

למה נקרא שמה מאכלת, מפני שהיא מכשרת אוכלים, ורבנן אמרי למה נקרא שמה מאכלת, שישראל אוכלים בעולם הזה בזכות אותה מאכלת. (בראשית נו ד)

רש"י:

המאכלת - סכין, על שם שאוכלת את הבשר, כמה דתימא (דברים ל"ב) וחרבי תאכל בשר, ושמכשרת בשר לאכילה, דבר אחר נקראת מאכלת על שם שישראל אוכלים מתן שכרה. (בראשית כב ו)

אברבנאל:

בשמות הנרדפים חלוף ותמורה יש הבדל, כמו שחרב סכין ומאכלת מורים על ענין אחד, ובכל זאת אחד מורה על חורבן, הב' על סכנה, והג' מלשון כליה... (ויקרא כז י)