מגוש

(ראה גם: כשוף)

תלמוד בבלי:

...והלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיתה... מגושתא, רב ושמואל, חד אמר חרשי וחד אמר גדופי, תסתיים דרב אמר גדופי, דאמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב, הלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיתה, דאי סלקא דעתך חרשי, הכתיב לא תלמד לעשות, אבל אתה למד להבין ולהורות. (שבת עה א)

מגלה

(ראה גם: ספר)

ספרי:

על ספר, ולא על לוח ולא על הנייר, אלא יכתבנה על המגילה, שנאמר על ספר מלפני הכהנים הלוים. (שופטים קנט)

תלמוד בבלי:

דאמר רב מצאתי מגלת סתרים בי רבי חייא וכתוב בה איסי בן יהודה אומר אבות מלאכות מ' חסר אחת, ואינו חייב אלא אחת... (שבת ו ב)

אמר רבי יוחנן בן נורי פעם אחת מצאתי זקן אחד ומגלת סממים בידו, אמרתי לו מאין אתה, אמר לי מבית אבטינס אני... (יומא לח א)

תני שמעון בן עזאי אומר מצאתי מגלת יוחסין בירושלים וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש, וכתוב בה משנת רבי אליעזר קב ונקי, וכתוב בה מנשה הרג את ישעיה. (יבמות מט ב)

דרש רבא מאי דכתיב אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי, אמר דוד אני אמרתי עתה באתי ולא ידעתי שבמגילת ספר כתוב עלי, התם כתיב הנמצאות, הכא כתיב מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו. (שם עז א)

בא לו לכתוב את המגילה, מהיכן הוא כותב... אינו כותב לא על הלוח ולא על הניר ולא על הדיפתרא אלא על המגילה, שנאמר בספר, ואינו כותב לא בקומוס... (סוטה יז א, וראה שם עוד)

בעא מיניה אביי מרבה מהו לכתוב מגילה לתינוק להתלמד בה, תיבעי למאן דאמר תורה מגילה מגילה ניתנה, תיבעי למאן דאמר תורה חתומה ניתנה... כתנאי, אין כותבין מגילה לתינוק להתלמד בה, ואם דעתו להשלים מותר... ואידך נמי הכתיב במגילת ספר כתוב עלי, ההוא דכל התורה כולה איקרי מגילה, דכתיב ויאמר אלי מה אתה רואה, ואומר אני רואה מגילה עפה. (גיטין ס א, וראה שם עוד)

שלח ליה רב חנן בר תחליפא לרב יוסף מצאתי אדם אחד ובידו מגילה אחת כתובה אשורית ולשון קדש, אמרתי לו זו מניין לך, אמר לי לחיילות רומי נשכרתי, ובין גינזי רומי מצאתיה... (סנהדרין צז ב)

מדרש רבה:

תכבד העבודה על האנשים וגו', מלמד שהיו בידן מגילות שהיו משתעשעין בהן משבת לשבת, לומר שהקב"ה גואלן, לא שהיו נוחין בשבת... (שמות ה כב)

אמר רבי יצחק המגלה הזאת אין אדם יודע כמה ארכה וכמה רחבה, כשהיא נפתחת היא מודעת כמה היא, כך ארץ ישראל, כל רובה הרים וגבעות... (דברים ד י)

דבר אחר רבנן אמרי, הטיפש הזה נכנס לבית הכנסת ורואה אותן עסוקין בתורה, והוא אומר להן היאך אדם לומד תורה תחלה, אומרים לו תחלה קורא במגילה, ואחר כך בספר, ואחר כך בנביאים ואחר כך בכתובים... (שם ח ג)

רד"ק:

מגילת - יקרא הקלף או הגויל, וכשיכתוב עליה תקרא ספר. (ירמיה לו ב)

מלבי"ם:

מגלה - שרשו גלל, מן הכפולים, ומציין ספר העשוי להיות נגלל, מגלה עפה הוא שלא נגללה, רק נכפלה. (הכרמל)