מגילת איכה

(ראה גם: ירושלים-אבילות-חורבן, ירמיה, קינה)

תלמוד בבלי:

סדרן של כתובים, רות וספר תהלים, ואיוב ומשלי קהלת שיר השירים, וקינות, דניאל ומגילת אסתר... ירמיה כתב ספרו, וספר מלכים וקינות... (בבא בתרא טו ב)

מדרש רבה:

ואימתי נאמרה מגילת קינות, רבי יהודה אומר בימי יהויקים נאמרה, אמר לו רבי נחמיה, וכי בוכין על המת עד שלא ימות, אלא אימתי נאמרה אחר חורבן הבית, הרי פתרונו איכה ישבה בדד. (איכה א א)

ומפני מה נאמרה מגלת קינות אלפא ביתא, רבי יהודה אומר לפי שכתוב (דניאל ט') וכל ישראל עברו את תורתך וגו', שהיא כתובה מאל"ף עד תי"ו... רבי נחמיה אומר אף על פי שקללן ירמיה באלפ"א ביתי"ן איכה, הקדים ישעיה ורפאן על כל פסוק ופסוק עד תבא כל רעתן לפניך. (שם שם כא)

אני הגבר, רבי חמא בר חנינא פתח, (ירמיה ל"ו) וירמיהו לקח מגלה אחרת ויתנה אל ברוך בן נריהו הסופר ויכתוב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים באש, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה, שאין תלמוד לומר כהמה, מה תלמוד לומר כהמה, רב כהנא אמר ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה, דברים איכה ישבה, איכה יעיב, איכה יועם, זכור ה', כהמה אני הגבר, דהוא תלתא תלתא פסוקים. (שם ג א)

...ורבנן אמרי, טובה היתה מגילת קינות על ישראל ממ' שנה שנתנבא עליהם ירמיה, למה, שבה נטלו ישראל איפוכי שלמה על עונותיהם ביום שחרב בית המקדש. (שם ד כז)

לחם דמעה:

...או שג' פסוקים של אלפא ביתא הראשון על גלות מצרים, הב' על גלות בבל, והג' על גלות אדום. (איכה ג ד)

פרי צדיק:

...ואם באמת אז גם כן היו קורין מגילת איכה, וכן לעתיד גם כן לא יתבטל מגילת איכה, שהיא מכ"ד ספרים והם לעולמי עד, אך אז יהיה להם פירוש אחר מה שיהיה מורה על טובות ונחמות... (דברים יז)