מגלת רות

(ראה גם: דוד, רות, שבועות)

זהר:

אמר רבי יוסי בן קסמא, תמה אני אם מגילה זו לא באה אלא לייחס זרע דוד, שבא מרות המואביה, (כי אם כן) לא יספר יותר, ולמה לי כל כך, (יתחיל) לכתוב היחוס מבועז שנשא את רות, ויאמר אלה תולדות פרץ עד וישי הוליד את דוד, אלא הכל הוצרך בשביל הצדקת הזאת שבאה להתגייר ולחסות תחת כנפי השכינה, ולהודיע ענותנותה וצניעותה וצדקותה. רבי אליעזר ברבי יוסי אמר כדי להודיע זרע דוד שהוא כסף צרוף בעליל לארץ, כי פרץ ועובד כסף צרוף הם, ככסף זה שנצרף פעם ושתים... (זהר חדש רות קנ)

...וכך אמר המאור הקדוש רבי שמעון, מגילה זו היא רמז לתורה שבכתב, (שהיא יסוד דז"א), שהוא סוד בועז), ותורה שבעל פה (שהיא מלכות, שהוא סוד רות), ולעולם הבא, (שהוא בינה, סוד נעמי, כי הבינה שהיא סוד נעמי) מעוררת הצדיקים שהוא סוד תורה שבכתב, להתחבר עם תורה שבעל פה. ומשום זה תקנו חכמים מגילה זו בשבועות בזמן מתן תורה... (שם תקד, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

סידרן של כתובים רות וספר תהלים ואיוב ומשלי קהלת שיר השירים וקינות דניאל ומגילת אסתר עזרא ודברי הימים, ולמאן דאמר איוב בימי משה היה, ליקדמיה לאיוב ברישא, אתחולי בפורענותא לא מתחלינן, רות נמי פורענות היא, פורענות דאית ליה אחרית, דאמר רבי יוחנן למה נקרא שמה רות, שיצא ממנה דוד שריוהו להקב"ה בשירות ותשבחות, ומי כתבן... שמואל כתב ספרו ושופטים ורות... (בבא בתרא יד ב)

מסכת סופרים:

...רות במוצאי יום טוב ראשון של עצרת עד חציו, ומשלים במוצאי יום טוב האחרון, ויש אומרים בכולן מתחילין במוצאי שבת שלפניהם, ונהגו העם כך שאין הלכה נקבעת עד שיהא מנהג, וזה שאמרו מנהג מבטל הלכה... (פרק יד יט)

מדרש רבה:

אמר רבי זעירא מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה, ולא איסור ולא היתר, ולמה נכתבה, ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים. (רות ב טו)

רבי יצחק פתח, (תהלים מ') אז אמרתי הנה באתי, שירה הייתי צריך לומר שבאתי, ואין אז אלא שירה, שנאמר (שמות ט"ו) אז ישיר משה, מכלל לא יבא איתי ובאתי. (תהלים ה') במגלת ספר כתוב עלי, במגילה (איכה א') אשר ציוית לא יבואו בקהל לך, בספר לא יבא עמוני ומואבי, ולא דיו שבאתי, אלא במגלה ובספר כתוב עלי, במגלה פרץ חצרון רם עמינדב נחשון בועז עובד ישי... (שם ח ג)

שפת אמת:

בנוסח הבקשה הוא יפתח לבנו בתורתו וישם בלבנו אהבתו ויראתו, מפורש בעליל מאמר רז"ל חבל למאן דלית ליה דרתא, ותרעא לדרתא עביד. כי כל התורה רק הכנה לפתוח הלב לקבל אהבה ויראה, כי תכלית התורה תקון הנפש הבא בכח התורה, ולכן קבעו מגילת רות בשבועות, והודיע כי לא המדרש עיקר רק המעשה, ועל ידי עסק התורה נתקן נפש האדם ויכול לתקן אחר כך כל מעשיו לטוב... (שבועות תר"מ)

בענין קריאת רות בשבועות, שמעתי ממו"ז ז"ל כי הוא לחבר תורה ותפלה וכו', כי דוד המלך ע"ה כתיב ביה ואני תפלה. ולהוסיף ביאור, כי הם בחינת נעשה ונשמע, כי תפלה הוא בחינת עושה דברו... וכן כתוב במדרש כי כל מגילת רות להודיע כח גמילות חסדים, שהוא מעשה הצדקה כנ"ל, וזכה בועז ויצא ממנו עובד שהוא בחינת עובדא כנ"ל... (שם תרמ"ג)

עוד בענין מגילת רות בשבועות, כי הנה במתן תורה היו בני ישראל בחינת בנים, ואיש ישראל צריך לעבוד השי"ת בב' הבחינות, בנים ועבדים, כדאיתא בזוהר הקדוש, ולכן סומכין לידת דוד המלך ע"ה שנקרא עבד, ועתיד לעמוד ממנו מלך המשיח, שכתוב עליו ישכיל עבדי ירום ונשא וגו', דעל ידי בחינת עבדות שלו יהיה נגמר כל התיקון... (שם תרמ"ט)

פרי צדיק:

איתא במג"א (סימן ת"צ ס"ק ח') שהביא ילקוט רות מה ענין רות אצל עצרת, שנקראת בזמן מתן תורה, ללמדך שלא נתנה תורה אלא על ידי יסורין ועוני... והוא על פי מה שאמרו (סוטה כ"א) אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו, שנאמר והחכמה מאין תמצא... אך כל האמור מוסב רק על התורה שבעל פה, שזה נמשל למים, כמו שנדרש שם מקודם על תלמיד שאינו הגון לכו למים... מה שאינו כן תורה שבכתב על זה אמרו כתוב ומונחת, כל מי שרוצה ללמוד יבא וילמוד (קדושין ס"ו), ואם כן מה זה טעם שיקראו רות בעצרת, שאז ניתנה תורה שבכתב, יותר היה שייך לקרותה ביום הכפורים, שאז נתנו לוחות האחרונות... אך הענין על פי מה שאמרו (בבא בתרא צ"א) וישם כסא לאם המלך, לאמה של מלכות, והיינו שמרות ממנה התחיל בנין המלכות בית דוד, ודוד המלך ע"ה היה רבן של בעלי רוח הקודש... וזאת התחיל מרות שאז נבנה מלכות בית דוד, שהיה שורש תורה שבעל פה, ואף ששורש תורה שבעל פה הוא מסטרא דעץ הדעת טוב ורע, איסור והיתר, מכל מקום מצינו (ראש השנה כ"ה) דוד מלך ישראל חי וקיים, שזכה לאילנא דחיי עץ החיים... ובשבועות בכל שנה הוא זמן מתן תורתינו, שבכל שנה עאלת כלה לחופה, שמתעורר אז הזמן כמו במתן תורה, שנקשרו הדברות בב' כתרים, והיינו שעל ידי התורה שבעל פה שהוא הרב חכמה, כתרה של תורה, יוכלו לתקן הרב כעס, ויזכו לתורה מסטרא דעץ החיים... ודוד המלך נולד בעצרת, כיון שמת בו, וכמו כן בספרים על דוד המלך אמרו (מועד קטן ט"ז) הוא הגבר הוקם על, שהקים עולה של תשובה כדי לתקן הרב כעס. וזה הטעם שקורין מגלת רות, שהיא אמה של מלכות, היינו שורש בנין מלכות בית דוד, קורין בעצרת שאז הזמן לתקן על ידי תשובה, ועל ידי תורה שבעל פה לזכות לדברי תורה, מסטרא דאילנא דחיי כמו בלוחות הראשונות... (שבועות כב)