מדבר קדמות

רש"י:

ממדבר קדמות - אף על פי שלא צווני המקום לקרא לסיחון לשלום, למדתי ממדבר סיני מן התורה שקדמה לעולם, כשבא הקב"ה ליתנה לישראל חזר אותה על עשו וישמעאל, וגלוי לפניו שלא יקבלוה, ואף על פי כן פתח להם בשלום. דבר אחר ממדבר קדמות, ממך למדתי שקדמת לעולם יכול היית לשלוח ברק אחד ולשרוף את מצרים, אלא שלחתני מן המדבר אל פרעה לאמר שלח את עמי, במתון. (דברים ב כו)

אבן עזרא:

ממדבר קדמות - לפי דעתי הוא הנקרא מדבר מתנה. (שם)

מבעלי התוספות:

ממדבר קדמות - שקודם שהוציא השי"ת להם מים היה מדבר... (שם)

מהר"ל:

ראה מדבר-כללי, תפארת ישראל פרק כו.