מדבר שור

מדרש רבה:

אל מדבר שור, אין אנו מוצאין שיש מדבר ששמו שור, ומהו מדבר שור, אמר רבי יצחק בזכות אברהם שדברתי עמו, ואמרתי לו וגם את הגוי אשר יעבודו וגו' (בראשית ט"ו), שכתוב בו וישב בין קדש ובין שור (שם כ'). רבי אבין אמר, מהו מדבר שור, שנתאוו ישראל ליעשות בו שורות שורות דגלים דגלים, דבר אחר מדבר שור, מדבר כזב... דבר אחר מהו מדבר שור, אלא עד שלא יצאו ישראל מצרים היה העולם מדבר, כיון שיצאו נעשה העולם שור. דבר אחר עד שלא קבלו ישראל את התורה היה העולם מדבר, כיון שקבלו את התורה נעשה העולם שור, אלו דברי רבי יהודה בן סימון. אמר הקב"ה לעתיד לבא כן אני עושה לציון, שהיא מדבר, כדכתיב (ישעיה ס"ד) ציון מדבר היתה, ולעתיד לבא אני אהיה לה שור, שנאמר (זכריה ב') ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש סביב. (שמות כד ד)

מדרש תנחומא:

ראה מדבר-כללי, בשלח יח.

ילקוט שמעוני:

ויצאו אל מדבר שור, זה מדבר כזב, אמרו עליו על מדבר כזב שהוא ת"ת פרסה על ת"ת פרסה, כלו מלא נחשים ועקרבים, שנאמר המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב, ואמר משא בהמות נגב בארץ צרה וצוקה וגו', ואין אפעה אלא עכס, אמרו כשעכס זו רואה צל עוף פורח באויר מיד מת ונושר אברים אברים, אף על פי כן ולא אמרו איה ה' המעלה אותנו מארץ מצרים... אמר רבי יוסי מדבר שור היו שם נחשים כקורת בית הבד ועקרבים כמלא הבית... (שמות פרק טו, רנה)

תרגום יונתן:

מדבר שור - למדברא דחלוצא. (שמות טו כב)

תרגום אונקלוס:

מדבר שור - למדברא דחגרא. (שם)

אבן עזרא:

אל מדבר שור - הוא מדבר איתם בעצמו, אולי שתי ערים היו במדבר שנקראו כן, או יש למדבר שני שמות, והעד שאמר וילכו שלשת ימים במדבר הוא מדבר שור, על כן בהודעה נפתח בי"ת במדבר. (שם)