מהנדס

תלמוד בבלי:

...לא אמרן אלא דלא מהנדסי, (הולכין ובאין ממונים של מלך לבדוק את המדות), אבל מהנדסי לית לן בה. (בבא בתרא פט ב)