מוח

(ראה גם: אדם-ידיעה, ראש, שכל)

תלמוד בבלי:

מיתיבי, רבי אומר נמנין (בפסח) על מוח שבראש, ואין נמנין על מוח שבקולית... (פסחים פד ב, וראה שם עוד)

...ומחו לה אמוחא, בצבור שנו. (מגילה יט ב)

אמר ליה כמדומה לי שאין לו מוח בקדקדו... (יבמות ט א)

...בא יתוש ונכנס בחוטמו ונקר במוחו שבע שנים... תניא אמר רבי פנחס בן ערובא אני הייתי בין גדולי רומי, וכשמת פצעו את מוחו ומצאו בו כצפור דרור משקל שני סלעים... (גיטין נו ב)

אמר רבי אסי ארבעה קבין מוח נמצאו על אבן אחת, עולא אמר תשעת קבין... (שם נח א)

בין עיניך זה קדקוד, היכא, אמרי דבי רבי ינאי מקום שמוחו של תינוק רופס... (מנחות לז א)

אלו טרפות בבהמה... ניקב קרום של מוח... רב ושמואל דאמרי תרווייהו קרמא עילאה אף על גב דלא אינקיב תתאה, ואמרי לה עד דאינקיב תתאה... אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא מוח כל מה שבקדירה נדון כמוח, התחיל למשוך נדון כחוט השדרה, ומהיכן מתחיל לימשך, אמר רבי יצחק בר נחמני לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי יהושע בן לוי, כמין שני פולין יש מונחין על פי הקדרה, מן הפולין ולפנים כלפנים... (חולין מה א, וראה שם עוד)

ואלו טריפות בעוף... הכתה חולדה על ראשה מקום שעושה אותה טריפה... רב ושמואל ולוי דאמרי מכניס ידו לפנים ובודק, אם מבצבץ ועולה טרפה, ואם לאו כשרה (דוחק אצבעו כלפי חיך העוף, והמח נדחק למעלה ומבצבץ יוצא דרך הנקב)... (שם נו א, וראה שם עוד)

ילקוט שמעוני:

באותה שעה קפצה קטיגוריא לפני הקב"ה, רבונו של עולם מפני מה אתה חס עליהם, איזה מהם נפצע מוחו עליך... (יחזקאל פרק ט שמט)

אבן עזרא:

ידעו - הדעה בנקבים הקרובים למוח, והבינה בנקב האמצעי שהוא בתוך הראש. (ישעיה מד יח)

רבינו בחיי:

...וכן הנשמה הממלאה ומקפת כל הגוף וד' חללים שבמוח, הראשונים יש בהם כח הציור, באמצעי כח המחשבה, ובאחרון כח השמירה והזכרון. (דברים כח י)

העמק דבר:

ולקדקד - שנזירות ופרישות בא על ידי דביקות בדעת אלקים, וזה במקום המוח שהוא הקדקד, כבמנחות ל"ד בין עיניך זה הקדקד. (בראשית מט כו)