מוצא

תלמוד ירושלמי:

מצות ערבה כיצד, מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא, ויורדין לשם ומלקטים משם מורביות של ערבה, ובאין וזוקפין אותן בצידי המזבח, וראשיהן כפופין על גב המזבח... מהו מוצא, ממצייא, אמר רבי תנחומא קלונייא הוה שמה... (סוכה יח ב)

תרגום יונתן:

ממוצא - ממדינחא (מערב). (תהלים עה ז)

רש"י:

ממוצא - השמש ומערבו... (שם)

רד"ק:

ממוצא - הגדולה לא תבא לאדם מרוב השתדלות, כי אם על ידי הא-ל. (שם)