מחמד

רמב"ם:

ועמד אחריו משוגע ונהג כמנהגו, כלומר לשנות דתינו, הואיל ופתח בו הפתח, והוסיף עם כל זה כוונה אחרת, שרדף אחר המלכות ובקש שישתעבדו לו, והתחדש מה שהוא מפורסם. וכולם אין חפצם אלא למדות שקריהם לדת ה', ולא תדמה המלאכה האלקית למלאכה אנושית...

ומה שיש לך לדעת, שזה השם שעלה בדעת הישמעאלים שכתוב בתורה שאחזו בו הפושעים, כלומר במאד מאד שהוא מחמד, אינו מחמד אלא אחמד, כי הוא פשט המאמר שהם אומרים שהוא כתוב בתורה ובשליחות המכזבים שהוא אבנגלוי ששמו אחמד, ומספר במאד מאד אינו עולה למספר אחמד, שסוברים שהוא כתוב בתורה. אבל מה שאומר הופיע מהר פארן, בידוע שהוא פועל עבר, ואילו אמר יופיע אז יכול היה הטוען להתלוצץ ולהתלות בו, אבל הואיל ואמר הופיע, הורה שהוא דבר שכבר עבר... (אגרת תימן)