מחסה

(ראה גם: מבטח, מעוז, מפלט)

תרגום יונתן:

מחסה - סמך. (יואל ד טז)

רש"י:

אחסה - לשון כיסוי. (שמואל ב כב ג)

הגר"א:

ביראת ה' - בטחון הוא כשה' מבטחו, ומחסה כשבוטח אף על פי שלא הבטיחו, ואמר כאן מחמת יראת ה' יבטיחנו ה' טובה, וגם לבניו שלא הבטיח הוא מחסה שיגן עליהם. (משלי יד כו)

מלבי"ם:

סתרה - מסתיר מעיני מי שירא ממנו, אם אינו מחסה - מגן אמיתי. (דברים לב לח)

למחסה - הוא פחות ממסתור... (ישעיה ד ו)

שם מעוז הוא מלשון עז, שאחד הוא מעוז לחברו ולהגן בעדו, ומעוז הוא בבלתי אמצעי רק בעצמו, ומחסה הוא מלשון חסה, שחוסה על חברו, הוא גם על ידי האמצעי, על ידי שנקרא שמו עליו. (הכרמל)