מכון

מלבי"ם:

השמים והמקדש נקראו מכון שבתו של הקב"ה, כמו שכתוב, "ושמעת השמים מכון שבתך" (מלכים א' מ"ט), "מכון לשבתך פעלת ה'" (שמות ט"ו), רק שיש הבדל ביניהם, שהשמים הם המכון ששם יושב ה' ומנהיג את הנהגת הטבע כפי המערכת הסדורה מששת ימי בראשית, ובית המקדש הוא המכון ששם יושב ומנהיג הנהגה הנסית והפלאית והמתחדשת בכל עת לפי זכות הדור בכל זמן... (הכרמל)