מכיר

(ראה גם: מנשה)

תלמוד בבלי:

...אלא מהכא, ואחר בא חצרון אל בת מכיר אבי גלעד ותלד לו את שגוב, וכתיב מני מכיר ירדו מחוקקים, וכתיב יהודה מחוקקי... (יבמות סב ב)

והתניא יאיר בן מנשה ומכיר בן מנשה נולדו בימי יעקב, ולא מתו עד שנכנסו ישראל לארץ, שנאמר ויכו מהם אנשי העי כשלשים וששה איש, ותניא שלשים וששה ממש... (בבא בתרא קכא ב)

מדרש רבה:

לא יסור שבט מיהודה וגו', זה מכיר, דכתיב (דברי הימים א' ב') ואחר בא חצרון אל בת מכיר אבי גלעד וגו', וכתיב (שופטים ה') מני מכיר ירדו מחוקקים. (בראשית צח יג)

רמב"ן:

...וטעם ויתן משה את הגלעד למכיר - למשפחתו, כי בניו לכדוהו, וכן ולמכיר נתתי את הגלעד, ולמכיר כי בעבור היותו נכבד לראש לכל זרעו, יקראוהו בניו בשמו... ומה שאמר הכתוב בספר יהושע ויהי הגורל למטה מנשה כי הוא בכור יוסף למכיר בכור מנשה, אבי הגלעד, כי הוא היה איש מלחמה, ויהי לו הגלעד והבשן, גם כן על בניו שהיו אנשי מלחמה, כי הם הלכו גלעדה וילכדוה, ולכך נתן להם משה חלק גדול, ואולי היה עדיין מכיר קיים ולא נגזרה עליו גזירת המדבר, לפי שלא היה מפקודי משה ואהרן, שהיה לו יותר מס' שנה. (במדבר לב מ)

חזקוני:

למכיר - לפי שהיה בכור נתן לו תחילה, ולפי שהיה זקן נתן לו מבצר, בעוד שהלכו בניו עם ישראל. (שם)