מכס

(ראה גם: מס)

תלמוד בבלי:

נייר כדי לכתוב עליו קשר מוכסין, תנא כמה קשר מוכסין, ב' אותיות... תנו רבנן המוציא קשר מוכסין עד שלא הראהו למוכס חייב, משהראהו למוכס פטור, רבי יהודה אומר אף משהראהו למוכס חייב, מפני שצריך לו. מאי בינייהו, אמר אביי איכא בינייהו רהיטי מוכסא, רבא אמר מוכס גדול ומוכס קטן איכא בינייהו, רב אשי אמר חד מוכס איכא בינייהו מפני שצריך לו להראות למוכס שני, דאמר ליה חזי גברא דמוכס אנא. (שבת עח ב)

ארבעה דברים צוה רבינו הקדוש את בניו... ואל תבריח עצמך מן המכס, דילמא משכחו לך ושקלי מנך כל דאית לך... (פסחים קיב ב)

נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסין, שהיא תרומה אף על פי שאינה תרומה, שהן של בית המלך אף על פי שאינן של בית המלך... והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא, אמר רב חיננא אמר רב כהנא אמר שמואל במוכס שאין לו קצבה, דבי רבי ינאי אמרי במוכס העומד מאליו. (נדרים כז ב)

אין פורטין לא מתיבת המוכסין ולא מכיס של גבאין, ואין נוטלין מהם צדקה... איכא דמתני לה אהא, לא ילבש אדם כלאים אפילו על גבי עשרה בגדים להבריח בו את המכס, מתניתין דלא כרבי עקיבא, דתניא אסור להבריח את המכס, רבי שמעון אומר משום רבי עקיבא מותר להבריח את המכס, בשלמא לענין כלאים בהא קמיפלגי, דמר סבר דבר שאין מתכוין מותר, ומר סבר דבר שאין מתכוין אסור, אלא להבריח בו את המכס מי שרי, והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא, אמר רבי חנינא בר כהנא אמר שמואל במוכס שאין לו קצבה... רב אשי אמר במוכס כנעני, דתניא ישראל וכנעני אנס שבא לדין, אם אתה יכול לזכהו בדיני ישראל זכהו ואמור לו כך דינינו, בדיני כנענים זכהו ואמור לו כך דינכם, ואם לאו באין עליו בעקיפין דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר אין באין עליו בעקיפין, מפני קדוש השם... (בבא קמא קיג א)

או שנעשית אנגריא אומר לו הרי שלך לפניך, אמר רב לא שנו אלא באנגריא חוזרת, אבל אנגריא שאינה חוזרת חייב להעמיד לו חמור, ושמואל אמר בין אנגריא חוזרת בין אנגריא שאינה חוזרת, אם בדרך הליכה ניטלה אמר לו הרי שלך לפניך ואם לאו בדרך הליכתה ניטלה חייב להעמיד לו חמור... (בבא מציעא עח ב)

תלמוד ירושלמי:

...לא ילבש כלאים על גבי עשרה אפילו לגנוב את המכס. (כלאים לט ב)

אבן עזרא:

מכס - מפעלי הכפל (כסס), כמו וממר הוא, ומגזרת תכסו על השה. (במדבר לא לב)

משנה תורה:

בני אדם שחזקתן גזלנין וחזקת כל ממונין מן הגזל מפני שמלאכתן מלאכת גזלנים כגון המוכסין והלסטים אסור ליהנות מהן, שחזקת מלאכה זו שהוא גזול ואין מצרפין דינרים מן התיבה שלהן שהכל בחזקת גזלה.

נטלו מוכסין כסותו והחזירו לו כסות אחרת, הרי אלו שלו, מפני שזו כמכירה היא, וחזקתה שנתייאשו הבעלים ממנה ואינו יודע בודאי שזו גזילה, ואם היה ותיק ומחמיר על עצמו מחזירן לבעלים הראשונים.

במה דברים אמורים שהמוכס כליסטים, בזמן שהמוכס עכו"ם מוכס העומד מאליו, או מוכס העומד מחמת המלך ואין לו קצבה, אלא לוקח מה שירצה ומניח מה שירצה, אבל מכס שפסקו המלך, ואמר שיקח שליש או רביע או דבר קצוב, והעמיד מוכס ישראל לגבות חלק זה למלך, ונודע שאדם זה נאמן ואינו מוסיף כלום על מה שגזר המלך, אינו בחזקת גזלן, לפי שדין המלך דין הוא, ולא עוד אלא שהוא עובר המבריח ממכס זה מפני שהוא גוזל מנת המלך, בין שהיה המלך עכו"ם, בין שהיה המלך ישראל. (גזלה ה ט, ה ט, וראה שם עוד)