מלאכי

(ראה גם: כנסת הגדולה, עזרא)

תלמוד בבלי:

אמר רב נחמן מלאכי זה מרדכי, ולמה נקרא שמו מלאכי, שהיה משנה למלך. מיתיבי, ברוך בן נריה, ושריה בן מעשיה, ודניאל, ומרדכי בלשן, וחגי זכריה ומלאכי, כולן נתנבאו בשנת שתים לדריוש, תיובתא. תניא אמר רבי יהושע בן קרחה, מלאכי זה עזרא, וחכמים אומרים מלאכי שמו. אמר רב נחמן מסתברא כמאן דאמר מלאכי זה עזרא, דכתיב בנביאות מלאכי בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, כי חלל יהודה קדש ה' אשר אהב ובעל בת אל נכר, ומאן אפריש נשים נכריות, עזרא... (מגילה טו א)

תרגום יונתן:

מלאכי - דיתקרי שמיה עזרא ספרא. (מלאכי א א)