מלשין

(ראה גם: לשון הרע, מוסר, מוציא דבה, מוציא שם רע, רכילות)

ספרא:

ורדו בכם שונאיכם, שאיני מעמיד עליכם אלא מכם וככם, ובשעה שאומות העולם עומדים על ישראל אינן מבקשים אלא מה שבגלוי, שנאמר והיה אם זרע ישראל ועלה מדין ועמלק ובני קדם ועלו עליו וגו', אבל בשעה שאעמיד עליכם בכם ומכם הם מחפשים אחר מטמוניות שלכם, שנאמר ואשר אכלו שאר עמי. (בחקותי פרק ד, כו)

תלמוד בבלי:

רבי שילא נגדיה לההוא גברא דבעל מצרית, אזל אכל ביה קורציה בי מלכא... חזייה דקאזיל למימרא להו דקרינהו חמרי, אמר האי רודף הוא, והתורה אמרה אם בא להרגך השכם להרגו, מחייה בקולפא וקטליה. (ברכות נח א)

...הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמעו למלכות, אמרו יהודה שעילה יתעלה, יוסי ששתק יגלה לציפורי, שמעון שגינה יהרג... חזייה ליהודה בן גרים אמר עדיין יש לזה בעולם, נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות. (שבת לג ב)

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, מאי דכתיב אל תלשן עבד אל אדוניו פן יקללך ואשמת, וכתיב דור אביו יקלל ואת אמו לא יברך, משום דאביו יקלל ואת אמו לא יברך אל תלשן, אלא אפילו דור שאביו יקלל ואת אמו לא יברך, אל תלשן עבד אל אדוניו, מנלן, מהושע. (פסחים פז ב, וראה שם עוד)

חמשה דברים צוה רבי עקיבא את רבי שמעון בן יוחי שהיה חבוש בבית האסורין, אמר לו רבי למדני תורה, אמר איני מלמדך, אמר לו אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחי אבא ומוסרך למלכות... (שם קיב א)

...המינין והמסורות והאפיקורסין שכפרו בתורה ושכפרו בתחיית המתים... יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות... (ראש השנה יז א)

שלח ליה מר עוקבא לרבי אלעזר, בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות מהו, שרטט וכתב ליה אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני, אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי, אף על פי שרשע לנגדי, אשמרה לפי מחסום... (גיטין ז א)

...אמר (בר קמצא) הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה, שמע מינה ניחא להו, איזיל איכול בהו קורצא בי מלכא... סבור למקטליה דלא ליזיל ולימא, אמר להו רבי זכריה יאמרו מטיל מום בקדשים יהרג. אמר רבי יוחנן ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתינו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו... (שם נו א)

אמר לפניו (יהושע) רבונו של עולם מי הוא, אמר לו וכי דילטור אני לך, הטל גורלות. (סנהדרין יא א)

תלמוד ירושלמי:

אמר רבי אבא בר כהנא דורו של דוד כולם צדיקים היו, ועל ידי שהיה להן דילטורים היו יוצאים במלחמה והיו נופלים, הוא שדבר דוד, נפשי בתוך לבאים אשכבה לוהטים... אבל דורו של אחאב עובדי עבודה זרה היו, ועל ידי שלא היה להן דילטורין היו יורדים למלחמה ונוצחין, הוא שעובדיהו אמר לאליהו הלא הוגד לאדוני אשר עשיתי בהרוג איזבל את נביאי ה' וגו' ואכלכלם לחם ומים... ואליהו מכריז בהר הכרמל אני נותרתי נביא לבדי לה' וכל עמא ידעין ולא מפרסמין למלכא. (פאה ד ב)

רבי בא בריה דרבי חייה בר בא בשם רבי יוחנן מפני המסורות (אסור ללמד בנו יונית). (סוטה מו ב)

מדרש רבה:

...אמר לו הקב"ה, ישעיה, בנפשך את רשאי לומר כי איש טמא שפתים אנכי ניחא, שמא ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב, אתמהא... ובידו רצפה, אמר רבי שמואל רצפה, רוץ פה למי שאמר דילטוריא על בני... אמר לו אין הקב"ה רוצה במי שאומר דלטוריא על ישראל... (שיר השירים א לט)

פרקי דרבי אליעזר:

...בא וראה מן הנחש, שהלשין לאדם ולעזרו, אררו הקב"ה שיהא מאכלו עפר. (פרק נג)

אבות דרבי נתן:

...אלא אהוב את כולן ושנא את האפיקורסין והמסיתין ומדיחין, וכן המסורות... (פרק טז ה)

מסכת כלה:

אל תלשן את חבירך, שכל המלשין אין לו רפואה, מנא לן, מנחש... (פרק ג)