מספר   יב

ילקוט שמעוני:

...אתה מוצא י"ב חדש בשנה, שנים עשר מזלות ברקיע, שנים עשר שעות ביום, שנים עשר שעות בלילה, בזכות מה, בזכות כל אלה שבטי ישראל שנים עשר, וכן אליהו כשבא לקרב את ישראל תחת כנפי השכינה נטל שנים עשר אבנים ובנה מזבח. (ישעיה פרק סו, תקיא)

מהר"ל:

וכל תולדות יעקב בא בענין מופלא מאד, כי כאשר היה ראוי לשורש באמת שיהיה אחד, וזה כי השורש האחד, ומן האחד שהוא יעקב יצאו י"ב שבטים, ונקראו שבטים כי השבט הוא ענף וחלק האילן, כן אלו י"ב כל אחד חלק הכלל, והיה מספר שלהם י"ב, מפני שכל דבר אחד נעשים ממנו י"ב גבולים מחולקים כל אחד בפני עצמו, ואלו הן, גבול מזרחית רומית, גבול מזרחית תחתית, גבול צפונית רומית, גבול צפונית תחתית, גבול דרומית רומית, גבול דרומית תחתית, גבול מערבית רומית, גבול מערבית תחתית, גבול מזרחית צפונית, גבול צפונית מערבית גבול מערבית דרומית, גבול דרומית, אלו י"ב גבולין אלכסונים נעשים מדבר אחד, וכנגדם היו בניו של יעקב י"ב, כי יעקב שהוא אחד נעשים ממנו י"ב גבולין מחולקין, דברים אלו כבשונו של עולם, איך היו יוצאים מן יעקב י"ב שבטים... (גבורות ה' פרק יג)

ואמר דזבניה בי"ב אלפא דנרי, מספר זה הוא מספר של ברכה, כי ברוך הוא י"ב במספר קטן, כי ארור הוא י"א במספר קטן, וברוך י"ב במספר קטן, וביארנו זה במקום אחר, כי ראוי מספר י"ב לברכה.. (חידושי אגדות בבא מציעא קיד א)

...כי רבוי החיל הוא ראוי שיהיה כך, לפי שחשבון זה של י"ב ושל ששה הוא כנגד י"ב גבולים שהם אלכסוני העולם, וששה הם כנגד ששה צדדים... ואין האלכסונים מחולקים מן הצדדים לומר שזה בפני עצמו וזה בפני עצמו, רק כי הצדדין בכלל האלכסונים ואינם מחולקים כל אחד ואחד, וכך ראוי לרבוי חיל שהוא מתפשט לכל צד, לכך נגד האלכסונים והצדדין הוא רבוי החיל, והבן זה. (שם יבמות טז ב)