מספר   יח

מהר"ל:

לא ירבה לו נשים... כי כאשר המלך יוצא ממה שהוא אחד, כאשר מרבה לו נשים, ואז הם מסירים לבבו לרע, ומפני כך אסור למלך להרבות נשים, רק מנין הנשים כפי מה שראוי אל אחד, כי יש לאחד צירוף אל ששה, כי הנקודה היא אחת, ויש לנקודה צירוף אל ששה צדדין שהם ששה קצוות, וגם אל י"ב אלכסונין כאשר ידוע, ואל כל זה מצטרף האחד. ולכך אמר ואם מעט לך בששה, ואוסיפה לך כהנה וכהנה, כי עד י"ח יש כאן צירוף אל אחד, וכמו כן מספר י"ח תמצא שהשי"ת מצטרף אליהם וכמו שאמרו תמני סרי אלפי צדיקי קיימי קמיה קב"ה... ולפיכך אמר שעד י"ח נשים אין המלך יוצא מגדר האחדות, אבל יותר מזה המלך יוצא מגדר האחדות שראוי אל המלך בפרט... (חידושי אגדות סנהדרין כא א)