מספר   מה

מהר"ל:

ואמר מ"ה אלף בני מלכים, גם מספר זה ראוי למלכים, כי החשבון הזה שהוא מספר מ"ה הוא שייך למלך מצד כבודו ותפארתו, כי מספר מ"ה יש בו ארבעים ועוד ד' ועוד אחד, כי הכבוד והתפארת אשר הוא סובב ומתנשא המלך כאשר ראוי, דוגמת המרכבה העליונה, שיש ארבע חיות נושאות כסא כבודו, והוא יתברך מתעלה עליהם, ולא שייך רכיבה רק מצד מספר ארבעה... ולפיכך מספר מ"ד ועוד אחד שייך לכבוד, כי הכבוד הוא כאשר יש התנשאות על התנשאות, כמו שהוא במרכבה שארבעה חיות נושאות הוא התנשאות ראשונה, וכסא כבודו יש לו ד' רגלים ומתנשא עליהם, וזהו מתנשא התנשאות על התנשאות... (חידושי אגדות סנהדרין צה ב)