מספר   שמונה

רבינו בחיי:

ביום השמיני - חנוך כהונה גדולה ביום השמיני כולל עוד טעם אחר (ראה גם מספר שבעה), והוא שמצינו שרוב עניני המשכן והמקדש סובבים על חשבון שמונה, שהרי בגדי כהן גדול היו שמונה, בשמי שמן המשחה והקטורת (הכתובים בפסוק?) היו גם כן שמונה... גם הבדים היו שמונה, גם הקרבנות שהיו מקריבים לא הוכשרו ליקרב כי אם אחר שמונה ימים... גם השיר שהיו הלוים אומרים על הקרבנות היו שמונה לחנים (מיני כלי זמר)... (ויקרא ט א)

...ועוד יש בזה טעם אחר, והוא כי חשבון שמונה רמז לשמן המשיח, שהוא על מעלת שמונה, וידוע כי חשבון שמונה הוא אחר השבעה במעלת האחד, ובזמן המשיח יחזרו כל האומות לאמונתנו, הוא שכתוב "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד"... ולפי שהעולם הזה הוא על מעלת שבעה, ומזה היתה מנורת המשכן והמקדש בז' נרות, חייבה החכמה היות זמן המשיח על מעלת ח', כי בו תהיה מעלה יתירה ותוספת השגה בידיעת השי"ת על כל הזמנים שעברו... (כד הקמח נר חנוכה)

עקדה:

ראה מספר-שבעה.

מהר"ל:

ראה מספר-שבעה, נצח ישראל פרק לב, חידושי אגדות שבת כא ב.

...ויש מן תחלת המזמור עד תורת ה' תמימה ז' פסוקים, כי הנהגת הטבע נברא בשבעת ימי בראשית, ואלו התורה היא על הטבע, והיא מדרגה שמינית, ועל פי טעם זה מזמור אשרי תמימי דרך שהוסד על התורה יש בו שמונה אלפא ביתין, שהתורה היא מדרגה שמינית, שהיא על הטבע שנברא בשבעת ימי בראשית, וכן כל דבר שהוא על הטבע, והוא תיקון מה שחסר הטבע, הוא אחר השבעה, וזה טעם מילה בשמינית... (תפארת ישראל פרק ב)

...ותדקדק על מספר שמונים קרני מלחמה, כי מספר שמונה הוא מסוגל לקרן דוקא, לכך אמר שמונים קרני מלחמה, כי אין חלוק בין שמונים ובין שמונה, רק שזה מספר כללי, וזה פרטי, וזה שהקרן מסוגל לשמונה, כי כאשר תעשה דבר מששה שיש לו שש קצוות, שזהו שלימות הגשם כאשר יש לו שש קצוות, ויש לו שמונה קרנות, והם ד' קרנות למעלה וד' קרנות למטה, ולפיכך אמר בכאן שמונים קרני מלחמה, ודבר זה אמת ונכון.

ועוד יש בזה דבר מופלא, כי מספר שמונה ראוי אל דבר שהוא נקרא קרן, וזה כי הקרן הוא למעלה על הראש, עד שהוא אל הבעל חיים שהוא בעל חי טבעי, ויש לך לדעת, כי הטבעי ראוי אל מספר שבע, בעבור שהעולם הטבעי נברא בששת ימי בראשית, ומספר שהוא על השבעה, שהוא מספר טבעי בעולם, הוא שמונה, ומפני זה מספר שמונה הוא ראוי לקרן, כי הקרן הוא גם כן על הבעל חי הטבעי, ומפני זה כי הקרן הוא חוזק ותוקף הבעל חי, לכך כל דבר שהוא חוזק ותוקף נקרא גם כן קרן, וראוי לו מספר שמונה, שהרי מספר זה הוא על השבעה, שהוא ראוי אל הטבע... (חידושי אגדות גיטין נז א)

כלי יקר:

ביום השמיני - שמספר זה מיוחד אליו יתברך, שהוא רוכב על הז', שהוא להשליט השי"ת על ז' כוכבי לכת, ועל הנמצאים שנבראו בז', לכן קילוסו של משה בא"ז, וזה טעם שהקרבן נרצה מיום ח', ומילה בח' דוחה שבת שבז', הרוחני דוחה הגשמי, ולעולם הבא שיהיו מופשטים מהחומר לגמרי, יתווסף השגה שיכירו כח מלכותו על כל הנבדלים העליונים הכלולים במספר ט', על כן כנור של לעתיד לבא של י' נימין... (ויקרא ט א)

רש"ר הירש:

ראה מספר-שבעה.

ר' צדוק:

וזה ענין מילה בח' הרומז לשורש היהדות שבתולדה הוא גם כן ביום ח' שהוא רומז לאם הבנים המוליד ז' ימי הבנין שהם כל מיני השתדלות אדם בין בפעולה בו' ימי המעשה, בין בשביתה ביום השבת. ויום ח' הוא שורש הבינה שבלב שממנו תוצאות חיים בכל מיני כחות הנפש המוציאים כל הענינים לפעול באברים, ובאים בברית חותמו ית' ביום זה, לומר כי שורש התחלת כל כחות איש הישראלי הוא רק לה' לבדו... (חלק ה' רסיסי לילה עמוד קסג)