מרודך בלאדן

(ראה גם: בבל, נבוכדנצר)

תלמוד בבלי:

...תני ד' פסיעות מאי היא, דכתיב בעת ההיא שלח מרודך בלאדן בן בלאדן מלך בבל ספרים וגו', משום כי חלה חזקיהו ויחזק שדר ליה ספרים ומנחה, אין לדרוש המופת אשר היה בארץ, דאמר רבי יוחנן אותו היום שמת בו אחז שתי שעות היה, וכי חלה חזקיהו ואיתפח אהדרינהו קודשא בריך הוא להנך עשר שעי ניהליה... אמר להו מאי האי, אמרו ליה חזקיהו חלש ואיתפח, אמר איכא גברא כי האי ולא בעינא לשדורי ליה שלמא, כתבו ליה שלמא למלכא חזקיה, שלם לקרתא דירושלם, שלם א-להא רבא. נבוכדנאצר ספריה דבלאדן הוה, ההיא שעתא לא הוה התם, כי אתא אמר להו היכי כתביתו, אמרו ליה הכי כתבינן, אמר להו קרית ליה א-להא רבה וכתביתו ליה לבסוף, אמר אלא הכי כתובו, שלם לא-להא רבא, שלם לקרתא דירושלם, שלם למלכא חזקיה, אמרי ליה קריינא דאיגרתא איהו להוי פרונקא, רהט בתריה, כדרהיט ארבע פסיעות אתא גבריאל ואוקמיה, אמר רבי יוחנן אילמלא בא גבריאל והעמידו לא היה תקנה לשונאיהם של ישראל. מאי בלאדן בן בלאדן, אמרי בלאדן מלכא הוה, ואישתני אפיה והיה כי דכלבא, הוה יתב בריה על מלכותא, כי הוה כתיב הוה כתיב שמיה ושמיה דאבוה בלאדן מלכא, דהיינו דכתיב בן יכבד אב ועבד אדוניו... (סנהדרין צו א)

מדרש רבה:

ואיזו זכות היתה לו, (ישעיה ל"ט) בעת ההיא שלח מרודך בלאדן, אמרו מרודך עובד לחמה היה, והיה לומדו לאכול בשש שעות וישן לו עד ט' שעות, וכיון שחזר גלגל חמה בימי חזקיהו מלך יהודה ישן לו ועמד ומצאו שחרית, בקש להרוג כל חיילותיו, אמר להם הנחתם אותי ישן כל היום וכל הלילה, אמרין ליה יומא הוא דחזר, אמר להם ואיזה אלוה החזירו, אמרו ליה א-לוה של חזקיהו החזירו, אמר להם וכי יש א-לוהו גדול מאלהי, אמרו לו א-לוה של חזקיה גדול הוא מאלהיך. מיד שלח ספרים ומנחה לחזקיהו, הדא הוא דכתיב (שם) בעת ההיא שלח מרודך בלאדן, ומה כתב בהן, שלום לחזקיהו, שלום לא-להא רבה, שלום לירושלים, וכיון שיצאו הכתבים נתישב על דעתו, אמר לא עשיתי כהוגן, הקדמתי שלומו של חזקיהו לא-לוהו, מיד עמד מכסאו ופסע שלש פסיעות והחזיר הכתבים וכתב כתבים אחרים תחתיהם, וכתב בהם שלמא, שלום לא-להא רב של חזקיהו, ושלום לחזקיהו, ושלום לירושלים. אמר הקב"ה אתה עמדת מכסאך ופסעת ג' פסיעות לכבודי, חייך שאני מעמיד ממך ג' מלכים קוזמוקרוטין שולטין מסוף העולם ועד סופו, ואלו הן נבוכדנצר ואויל מרודך ובלשצר... (שיר השירים ג ג, וכן בזוהר תרומה תתק)

רד"ק:

בראדך - ובישעיה כתוב מראדך. כי שמע - לא היתה עיקר שליחות על החולי כי אם על המופת. (מלכים ב כ יב)

רלב"ג:

שלח לדרוש על נס מיתת מחנה סנחריב, ואם הוא על השמש אם כן היה הנס בכל העולם. מראדך - היה מלך בבל תחת סנחריב ומעלה לו מס. ומנחה - שלחו מלכים רבים לחזקיה ולה' כששמעו מהנס שעשה בסנחריב. (שם)

אברבנאל:

שלח בראדך - שהיה גם כן אויב סנחריב, ולכן התחבר עם חזקיה. (שם)

אחר מות סנחריב קם למלך, והיה אויב לאסרחדון בן סנחריב. (ישעיה לט א)