מרכבה

(ראה גם: מעשה מרכבה)

מכילתא:

ושלישים על כולו, אין שלישים אלא גבורים... רבן שמעון בן גמליאל אומר זה השלישי שעל המרכבה, לשעבר לא היו אלא ב' שהיו מריצים המרכבה, ופרעה הוסיף עליהם אחד בשביל למהר לרדוף אחרי ישראל... (בשלח פרשה א)

ספרא:

אשר ירכב עליו הזב יטמא, יכול אפילו רכב על המשכב ועל המושב, תלמוד לומר מרכב, ולא משכב ומושב. (מצורע פרק זבים פרק ג)

תלמוד ירושלמי:

בראשונה לא היו אלא שתים, דכתיב וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, עמד פרעה ועשה שלש, דכתיב ושלישים על כולו, עמדה מלכות הרשעה ועשה אותן ארבעה. (כלאים לח א)

אבן עזרא:

מרכבת - עץ נתונה על ארבעה סוסים, ומרכבת שלמה לעדה. (בראשית מא מג)

רמב"ן:

במרכבת המשנה - השניה למרכבתו, המהלכת אצל שלו, לשון רש"י, והנה הוא שם, וכן כהני המשנה, והנכון כי משנה תאר, כמו ואני אהיה לך למשנה... והענין כי יש למלך מרכבה ידועה לו, כמו שנאמר וסוס אשר רכב עליו המלך, ואחרת ידועה למשנהו ואחריו לשליש. (שם)

הצדיקים הדבקים נקראים מרכבה, אך האחד יקרא לבדו כסא, כמו המושג אליו, שאין דרך האחד להקרא מרכבה, שאין מרכבה פחותה מד' והמרכבה כוללת הכסא והחיות והכסא אף על פי שהוא כולל הכל, הוא תאר מיוחד למדה אחת אי זה מהן שתהיה. (האמונה והבטחון פרק טז)

מורה נבוכים:

...ודע כי כלל הבהמות הנרכבות נקראות מרכבה, וזה נכפל הרבה, ויאסור יוסף מרכבתו, במרכבת המשנה... והראיה על היות זה השם נופל על הרבה בהמות, אמרו ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה, וזאת ראיה על היות שם מרכבה נופל על ארבעה מן הסוסים... (חלק א פרק ע)

רשב"ם:

במרכבת המשנה - סוס או פרידה מיוחדת לרכוב עליה האיש המשנה למלך. (בראשית מא מג)

מהר"ל:

...וזה שאמר ולא במרכבה ביחיד, כי המרכבה מורה שהוא יתברך נבדל מכל הנמצאים, כי כל רוכב במה שהוא רוכב עליו הוא נבדל מן אשר רוכב עליו, וכל ענין המרכבה ההשגה המורה על שהוא יתברך נבדל מכל הנמצאים, ואיך הוא רוכב עליהם ומנהיג, כי בזה שהוא נבדל מהם מנהיג אותם כמו הרוכב המנהיג אשר רוכב עליו... (גבורות ה' הקדמה א)

שפת אמת:

ויאסר יוסף מרכבתו וכו', כי כל מה שהוא תחת האדם נקרא מרכבה שלו, ולכן כל הבריאה היא מרכבה להשי"ת שהוא מלך העולם, וצריך כל אחד להמשיך מה שתחת ידו להשי"ת, כי על דרך זה צריך האדם להכניע היצר הרע תחתיו כדי להכניע עצמו עם כל אשר לו להשי"ת... (בראשית ויגש תרל"ה)