משאת

תרגום יונתן:

משאת המלך - סעודתא דמלכא. (שמואל ב יא ח)

תרגום אונקלוס:

וישא משאות - ונטל חלקין. (בראשית מג לד)

רש"י:

משאותיכם - לשון מזון, וכן שארה כסותה. (יחזקאל כ מ)

אבן עזרא:

וישא משאות - דורון. (בראשית מג לד)

רד"ק:

משאת העשן - עמוד העשן הנישא למעלה, או ענין שרפה כמו "וישאם דוד", או משיאין משואות. (שופטים כ לז)

רלב"ג:

משאת המלך - אולי אבוקה להאיר לו. (שמואל ב יא ח)

הכתב והקבלה:

משאות - מיני אכילה שאינם לשובע, כי אם לתענוג והתנשאות. (בראשית מג לד)

מנחה - משורש נח, יניח ידו רוצה לומר כניעה, ובא גם על מס ומתנה מהשפל לנכבד, והניתן מנכבד לשפל נקרא משאת... (ויקרא ב א)

מלבי"ם:

שם משאת הונח על המנחה שיתן הנכבד אל הנקלה כדי לנשאו ולגדלו, כמו "וישא משאות", "ותצא אחריו משאת המלך". (הכרמל)