משלשת

 

ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש, ותור וגוזל. (בראשית טו ט)

תרגום יונתן:

משלשת - ברת תלת שנין. (שם)

רש"י:

משלשת - שלשה עגלים, רמז לשלשה פרים, פר יום הכפורים, ופר העלם דבר של צבור, ועגלה ערופה. (שם)

רמב"ן:

משלשת - פירש רבי אברהם בת שלש שנים, אבל אונקלוס אמר שלש, וכן הדבר, כי בת שלש לא תקרא עגלה, כמו ששנינו וחכמים אומרים עגלה בת שתים פרה בת שלש, ורמז כי שלשה קרבנות יקריבו לפניו זרעו, העולה, והחטאת והשלמים... ויתכן שיהיה טעם משולשת שיביא אותן רצופות, ויהיה כל מין לבד, וכן "כי משולשות הנה", שהיו הלשכות העליונות והתיכונות והתחתונות. (שם)