ר

ראה   ראיה

ראובן

ראשון

ראשית

ראשית הגז

רב   רבנות

רב   רבי

רבי אבא

אבא בנימין

רבי אבא בר זוטרא

רבי אבא בריה דרבי חייא

אבא בר מרתא

רבי אבא בר פפא

רב אבא בר תחליפא

ר  אבא דמן חיפה

רבי אבא דמן עכו

אבא חלפתא

אבא חלקיה

אבא יודן

אבא שאול  אבא שאול בן בטנית

אבא תחנה

רבי אבוה

אבוה בר איהי

ר אבון

אביי

אבימי

אבימי בריה דרבי אבהו

רבי אבין

רבי אבינא

רבי אביתר

רב אדא בר אבא

רב אדא בר אהבה

רב אדא בר אחוה

רב אדא בר מתנא

רב אדא סבא

אדמון

רבי אושעיא

ר אושעיא בריבי

רב אויא

רב אויא סבא

רב אחא

רב אחא בר אבא

רב אחא בריה דרב איקא

רב אחא בר רב הונא

רב אחא בר יוסף

רב אחא בר יעקב

רבי אחא בר עולא

רב אחא בריה דרבינא

רב אחא דהוצל

רבי אחא שר הבירה

רב אחאי

רב אחדבוי בר אמי

רבי אחי בר יאשיה

רב אידי בר אבין

רב אידית

אילפא

איסי בר יהודה

רבי אלכסנדרי

רבי אליעזר

רבי אליעזר בנו של ר יוסי הגלילי

רבי אליעזר בן יעקב

אליעזר זעירא

רבי אלעזר

רבי אלעזר בן דורדיא

רבי אלעזר בן דמה

רבי אלעזר בן חסמא

רבי אלעזר בן חרסום

רבי אלעזר בר יוסי

רבי אלעזר בן עזריה

רבי אלעזר בן ערך

רבי אלעזר בן פדת

ר אלעזר בן פרטא

רבי אלעזר בן צדוק

רבי אלעזר בן שמוע

רבי אלעזר בן שמעון

ר אלעזר הקפר

ר אלעזר מהגרוניא

ר אלעזר חסמא

רבי אלעאי

רבי אמי ורבי אסי

אמימר

ר אפס

רב אשי

בבא בן בוטא

רבי בון

בטנית

רב ביבי

רב ביבי בר אביי

בן זומא

בן עזאי

בן ננס

רבי בנאה

בני בתירא

בנימין הצדיק

בר קפרא

רב ברונא

ברוריה

רב גידל

רב גמדא

רבן גמליאל

רבי דוסא בן הרכינס

רבי דוסתאי בר ינאי

רב דימי אחוה דרב ספרא

רב דימי בר יוסף

רב דימי מנהרדעא

רב הונא

רב הונא בריה דרב איקא

רב הונא בר חיון

רב הונא בר חייא

רב הונא בר חיננא

רב הונא בריה דרב יהושע

רב הונא בריה דרב נתן

רב הונא ריש גלותא

הורקנוס

רבי הושעיא

הלל

הלל בן רבן גמליאל

רב המנונא

רב המנונא סבא

רב זביד

רבי זירא

רבי זכאי

רבי זכריה בן אבקולס

רבי זכריה בן הקצב

רבי זעירא

זעירי

רבי חגי

חוני המעגל

חוצפית המתורגמן

רבי חזקיה

רבי חייא

רב חייא אריכא

רבי חייא בר אבא

רב חייא בר אדא

רב חייא בר אשי

רבי חייא בר בא

רבי חייא בר גמדא

רבי חייא בר זרנוקי

רבי חייא בר יוסף

רבי חייא בר רב

רבי חייא פרוואה

רבי חלבו

רב חמא

רבי חמא בר ביסא

רבי חמא בר רבי חנינא

רב חמא בר טוביה

רב חמא בריה דרבה בר אבהו

רבי חמי בר חנינה

רב חנא

רבי חנא פתוראה

רבי חנא בר ביזנא

רבי חנא בר חנילאי

רבי חנינא

רבי חנינא בן אלעזר

רבי חנינא בן אנטיגנוס

רבי חנינא בן גמליאל

רבי חנינא בן דוסא

רבי חנינא בר חמא

רבי חנינא בר יוסף

רבי חנינא בר פפי

רבי חנינא בן אחי ר יהושע

רבי חנינא בר פפא

רב חנינא בר שילא

רבי חנינה בן תרדיון

רב חנן

רב חנן בר רבא

חנן המצרי

חנן הנחבא

רב חננאל

חנן בן אבישלום

רבי חנניה

רבי חנניה בן חכינאי

רב חנניא בר שלמיא

רב חסדא

רב טבות

רב טובי בר מתנא

רבי טבלא

רבי טרפון

ר יאשיה

ר יאשיה דמן אושא

ר יהודה

רב יהודה

רב יהודה בר אישתתא

רבי יהודה בן בבא

רבי יהודה בן בתירא

יהודה בן דורתאי

יהודה בר חייה

רבי יהודה בן טבאי

רב יהודה בר יחזקאל

רבי יהודה בר נחמיה

ר יהודה בן קנוסא

רבי יהודה הנדואה

רבי יהודה נשיאה

ר יהושע

ר יהושע בריה דרב אידי

יהושע בן גמלא

רבי יהושע בן לוי

ר יהושע בן ר עקיבא

רבי יהושע בן פתר ראש

רבי יהושע בן קרחה

רבי יודן

רבי יוחנן

יוחנן בן בג בג

רבי יוחנן בן גודגדא

רבן יוחנן בן זכאי

רבי יוחנן בן נורי

ר יוחנן בן מתיא

רבי יוחנן בן תורתה

ר יוחנן החורני

יוחנן כהן גדול

ר יוחנן הסנדלר

רבי יונה

רבי יונתן

יונתן בן עוזיאל

רבי יונתן בן עכמאי

יונתן בן עמרם

רבי יוסי

רבי יוסי בר אסיין

ר יוסי בן דורמסקית

ר יוסי בר חלפתא

ר יוסי בר חנינא

רבי יוסי בר ר יהודה

יוסי בן יועזר

רבי יוסי בר כיפר

ר יוסי בר נתן

יוסי בן סימאי

ר יוסי קטנתא

רבי יוסי בן קסמא

ר יוסי הגלילי

רבי יוסי הכהן

ר יוסי דמן יוקרת

רב יוסף

רב יוסף בר חמא

רב יוסף בריה דר יהושע

רב יוסף בריה דרבא

ר יוסי דפקיעין

רב יחזקאל

רב ייבא סבא

רבי ינאי

רבי ינאי בר ישמעאל

ר יסא

ר יעקב בר אחא

רבי יעקב בר אידי

ר יעקב בן קרשי

רבי יצחק

רב יצחק בר ביסנא

רב יצחק בריה דרב יהודה

רב יצחק בר יוסף

רב יצחק ברבי

רבי יצחק נפחא

רבי ירמיה

רב ירמיה בר אבא

רבי ישבב

רבי ישמעאל

ר ישמעאל בן אלישע

ר ישמעאל בר יוסי

ר ישמעאל בן פיאבי

רב כהנא

רבי כרוספדאי

רבי לוי

לוי בריה דרב הונא בר חייא

לוי בן סיסי

רבי מאיר

רבי מיאשא בר בריה דר יהושע

רב מלכיו

רבי מנחם בר סימאי

מנימין בר איהי

רב מנשה

מר בר רב אשי

מר בריה דרבינא

מר זוטרא

מר זוטרא בריה דרב נחמן

מר זוטרא חסידא

מר עוקבא

מר עוקבא בר חמא

רב מרדכי

רב מרי

רב מרי בר רחל

רב משרשיא

רבי מתיא

רב מתנה

רבי נהוראי

נחום איש גם זו

נחום איש קודש קדשים

נחום המדי

רבי נחוניא

רבי נחוניא בן הקנה

רבי נחוניא חופר שיחין

רבי נחמיה

נחמיה איש בית דלי

רב נחמן

רב נחמן בר יעקב

רב נחמן בר יצחק

רבי נתן

רב נתן בר אסיא

נתן צוציתא

סומכוס

רב סחורה

רב סמא

רב סעורם

רב ספרא

רב עוירא

רב עוירא סבא

עולא

רב עולא בר אבא

רב עולא בריה דרב עילאי

עוקבא

רב עוקבא בר חמא

רבי עזרא

עיפא

רב עיליש

רב עמרם

רב עמרם חסידא

רב ענן

רב ענן בר תחליפא

עקביא בן מהללאל

רבי עקיבא

רבי פדת

פלימו

רבי פנחס

רב פנחס בן רב חסדא

רבי פנחס בן יאיר

רבי פנחס בר ערובא

רב פפא

רב פפא בר שמואל

רב פפי

ר פפייס

רבי פרידא

ר צדוק

קרנא

רבי ראובן בן איסטרובלי

רב

רבא

רבא בר שרשום

רבה

רבה בר אבוה

רבה בר רב הונא

רבה בר חנה

רבה בר בר חנה

רבה בר רב חנן

רבי

רבין

רבין סבא

רבין חסידא

רבינא

רחבה

רב רחומי

רבי רומנוס

רמי בר חמא

רמי בר יחזקאל

רמי בר תמרי

רפרם

רפרם בר פפא

רבי שילא

שילא בר אבינא

רב שימי בר אשי

שמאי

שמואל

רב שמואל בר אבא

רב שמואל בר ביסנא

רב שמואל בר זוטרא

רב שמואל בר יהודה

רבי שמואל בר רבי יוסי

רב שמואל בר יצחק

רבי שמואל בן סוסרטיי

רב שמואל בר שילת

שמואל הקטן

רבי שמלאי

רבי שמעון בן איסי בן לקוניא

רבי שמעון בן אליקים

רבי שמעון בן אלעזר

רבן שמעון בן גמליאל

ר שמעון בר ווא

רבי שמעון בן חלפתא

רבי שמעון בן יהוצדק

רבי שמעון בן יוחאי

רבי שמעון בן לקיש

רבי שמעון בן נתנאל

רבי שמעון בר רבי

שמעון בן שטח

שמעון העמסוני

שמעון הפקולי

שמעון הצדיק

שמעון התימני

שמעיה ואבטליון

רב ששת

תודוס

רבי תנחום

רבי תנחום בר איסבלוסטיקא

רבי תנחום ב

רבי תנחום בן חנילאי

רבי תנחומא

רבבה

רבה   קשת

רבוע

רביבים

רביד

רבים

רביעית

רבית

רבנות

רבץ

רבקה

רבשקה

רגז

רגל

רגל   מזיק

רגל   תור

רגם

רגן

רגע   רוגע

רגע

רגעי ארץ

רגש

רדה

רדף

רהב

רוב

רודוס

רודף   רדף

רוגז   רגז

רווק

רוח

רוח   נפש

רוח ה

רוח הקודש

רוח טומאה רעה

רוחות

רוחות   מזיקין

רוחניות

רוכל

רום עינים

רומוס ורומולוס

רומי

רועה   רעה

רופא

רוצח

רוק   רקיקה

רות

רותם

רחב

רחבעם

רחוב

רחוק

רחיצה

רחל

רחם

רחמים

רחש

רטפש

רטש

ריאה

ריב

ריח

ריחים

רימון

רינה   רנן

ריע

ריפות

ריצה

ריש גלותא

רך

רך לבב

רכיבה   רכב

רכוש

רע עין

רעב

רעה

רעואל

רעידת אדמה

רעם

רעמסס

רעץ

רפאל

רפאים

רפואה

רפידים

רצד

רצה   רצון

רצפה

רצפה בת איה

רצץ

רק

רקד   רקידה

רקח

רקיע

רקיק

רקם

רש

רשות

רשות   היחיד הרבים

רשימו

רשע

רשע וטוב לו

רשף